A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalása

A HungaroControl – Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. mint kiemelkedően sikeres, nemzeti tulajdonban működő vállalat a magyar közlekedési szektor jelentős szereplőjeként elkötelezett híve a környezettudatos működésnek és a társadalmi felelősségvállalásnak. A HungaroControl meghatározó gazdasági és iparági szerepe mellett társadalmi felelősségvállalási tevékenységével is hozzájárul az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez.

Filozófiánk

A HungaroControl – Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. mint kiemelkedően sikeres, nemzeti tulajdonban működő vállalat a magyar közlekedési szektor jelentős szereplőjeként elkötelezett híve a környezettudatos működésnek és a társadalmi felelősségvállalásnak. A HungaroControl meghatározó gazdasági és iparági szerepe mellett társadalmi felelősségvállalási tevékenységével is hozzájárul az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez. Társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégiánkat a fenntarthatóság és innováció jellemzi. Elsősorban hosszú távra szóló programokban gondolkodunk, ugyanakkor érzékenyek maradunk az aktuális környezeti, társadalmi problémákra, és támogatjuk azok helyi szinten történő kezelését. HungaroControl vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájában foglalt határozott vízió alapján elmondható, hogy a Társaság egy egységes, modern CSR értelmezéssel és megközelítéssel jellemezhető vállalat, amelynek fenntarthatósági tevékenysége fókuszában a tudomány, a technológia és az innováció támogatása áll.

A HungaroControl kiemelkedő figyelmet fordít meghatározó légiforgalmi irányítási és egyéb technológiai fejlesztéseinek társadalmi felelősségvállalási szempontú pozícionálására is, amelyek kedvező társadalmi és természeti hatásainak külső/belső kommunikációjára, a cég társadalmi felelősségvállalási teljesítményeinek láthatóvá tételére nagy hangsúlyt helyez.

Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiánk központi filozófiája, hogy Társaságunk igyekszik olyan kezdeményezéseket is felkarolni, amelyek nem csupán természeti és társadalmi környezetünk érintettjeinek jólétéhez járulnak hozzá, hanem a HungaroControl alaptevékenységéhez kapcsolódva, fejlesztési célkitűzéseit támogatva, képesek a vállalat hosszú távú versenyképességét is szolgálni.

A HungaroControl a fentiek mellett természetesen elkötelezett az iránt, hogy minimalizálja a légi forgalom zavartalan, biztonságos és gazdaságos irányításából származó esetleges negatív környezeti hatásokat. Széleskörű társadalmi és természeti érintetti csoportjaink képviselőivel aktív párbeszédet folytatunk annak érdekében, hogy a működési környezetünkben élők mindennapjait nyugodtabbá tegyük és hozzájáruljunk a helyi közösségek általános jólétéhez.

Mindemellett Társaságunk kiemelt prioritásként kezeli, hogy munkatársai számára kellemes, biztonságos, inspiráló munkahelyi körülményeket és atmoszférát teremtsen. A HungaroControl elkötelezett a felelős munkáltatói koncepció gyakorlati megvalósításában, széleskörű jóléti szolgáltatásokat biztosít munkavállalóinak, hozzájárulva ezzel egy vonzó, fenntartható és családbarát munkahely kialakításához.

Természeti környezetünk

A HungaroControl tevékenységi értékláncának minden elemében törekszik a természeti környezet megóvására. Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiánk alapfilozófiájának és az Európai Unió légiforgalmi irányításra vonatkozó jogszabályi keretrendszerének megfelelően társaságunk olyan fejlesztésekkel igyekszik emelni szolgáltatásai minőségét, amelyek nem csupán a biztonság, a gazdaságosság növelését és a késések minimalizálását segítik elő, hanem egyúttal a légiközlekedés ökológiai lábnyomát is csökkentik.

A társaság működése során figyelembe veszi szűkebb és tágabb természeti környezetének érdekeit és törekszik annak megóvására, fejlesztésére. Közreműködik a légiközlekedés káros hatásainak minimalizálásban, valamint a folyamatos és fenntartható fejlődés elveit tartja szem előtt.

A HungaroControl célkitűzése, hogy csökkentve a környezeti terhelését és fokozva az energiahasznosítását folyamatosan javítsa teljesítményét, növelje nemzetközi versenyképességét. Ennek érdekében társaságunk a döntési rendszere szerves részét képező korszerű környezetirányítási és energiagazdálkodási irányítási rendszereket tart fenn, amelyek szorosan illeszkednek működési és fejlesztési stratégiájához.

A HungaroControl környezetirányítási és energiagazdálkodási irányítási rendszereinek legfrissebb tanúsítványai, társaságunk környezetvédelmi és energiapolitikája, valamint a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről szóló összefoglaló éves jelentés az alábbi hivatkozásokra kattintva tölthető le:

 

Társadalmi környezetünk

Országszerte több telephelyen működve a HungaroControl fontos szereplője és használója a környezetnek, ennek megfelelően sokoldalú a vállalat támogatási és szponzorációs tevékenysége is. Közösségi ügyeket patronál, és támogatja a természeti környezet megóvásának ügyét.

A HungaroControl Zrt. kiemelten kezeli a Társaság budapesti és vidéki telephelyeinek működési környezetében élő lakosok életkörülményeinek javítását, lakókörnyezetük védelmét. Folyamatos és kölcsönös párbeszéd kialakításával részt vesz mindennapi életükben, problémáik megoldásában. Társaságunk mindemellett számos országos szintű kezdeményezést is támogat, alaptevékenységének fejlesztése, versenyképessége és a társadalmi fenntarthatóság növelése érdekében több területen is együttműködik különböző non-profit szervezetekkel. A HungaroControl Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájának keretében Társaságunk kiemelt erőforrásokat irányít a kutatás-fejlesztés, az oktatás, a sport, a kultúra és a szociális gondozási ágazatok szereplői által kezelt programok megvalósítására.

Támogatási politikánkban kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és értelmi fogyatékkal élő gyermekek speciális oktatásának támogatására, valamint a környezetünkben működő helyi önkormányzatok által koordinált legkülönfélébb társadalmi kezdeményezések felkarolására. Meghatározó hangsúlyt helyezünk a magyar felsőoktatási és kutatás-fejlesztési intézményekkel való együttműködésre, valamint számos köznevelési intézményt támogatunk korszerű informatikai eszközökkel és bútorokkal, irodaszerekkel. A fiatal generációk megszólítását számos más fórumon is prioritásként kezeljük, ilyennek tekinthetők például a Fenntarthatósági Témahét vagy hazai zenei, kulturális fesztiválokon való vállalati installációink.

 

A támogatásokkal kapcsolatos általános feltételek

A HungaroControl stratégiai szintű társadalmi felelősségvállalása keretében választja ki azon kezdeményezéseket, amelyek szorosan kötődnek a társaság alaptevékenységéhez, így azok nem kizárólag a kedvezményezettek számára hasznosak, hanem a HungaroControl versenyképességét is elősegítik. A HungaroControl támogatási tevékenységének célja a társaság hosszú távú versenyképességének és fenntartható működésének biztosítása. A támogatások megítélése, kiválasztási szempontjai, ideje, mértéke és részletszabályainak kialakítása minden esetben egyedi elbírálást tesz szükségessé.

A támogatási kérelemnek a következő célok valamelyikét kell érvényre juttatnia:

  1. helyi közösség életkörülményeinek javítása, a lakókörnyezet védelme,
  2. helyi közösség identitásának, kultúrájának fejlesztése,
  3. helyi közösségek sporttevékenységének elősegítése,
  4. hátrányos helyzetű gyermekek és fogyatékkal élők támogatása,
  5. a természeti környezet megóvása,
  6. az a)-e) pontokban rögzített célokat támogató, oktató-nevelő, fejlesztő programok megvalósítása.

A támogatási kérelem különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szempontok figyelembevételével kerül kiértékelésre:

  1. a támogatandó cél társadalmi jelentősége,
  2. a támogatandó cél kapcsolódása a HungaroControl társadalmi felelősségvállalási céljaihoz,
  3. a példaérték: más közösségek és projektek számára mintaadó tartós értékek,
  4. kom­mu­nikálhatóság.

A HungaroControl Zrt. elzárkózik minden olyan esemény támogatásától, amely a re­pu­­tá­cióját, nemzetközi vagy nemzeti megítélését negatívan befolyásolná, bármilyen vonatkozásban is károsan érintené. A HungaroControl Zrt. fenntartja a jogot, hogy a megpályázott összegtől eltérő támo­ga­tást ítéljen meg.